Công khai CS xếp loại ĐB ATTP - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ĐÁNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM (tính từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 đến ngày 7 tháng 6 năm 2024)

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ĐÁNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM (tính từ ngày 02/12 năm 2024 đến ngày 15/02/2023)

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ĐÁNH ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM (tính từ ngày 02/12 năm 2024 đến ngày 15/02/2023)

Danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện, không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm

Danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm

Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách công khai xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

1 2 »

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1332

Tổng lượt truy cập: 3.351.380