Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh
nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm
TT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh Xếp loại
1 Lương Mua (Lương Hải) Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
2 Lê Long Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
3 Lê Văn An  Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
4 Trần Hoàng Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
5 Võ Quang Lãnh Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
6 Phan Văn Quang Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
7 Võ Văn Nghiên Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
8 Lê Thanh Xuân Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
9 Trần Văn Hải  Khu phố 8, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
10 Lê Gia Huy Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
11 Nguyễn Thị Linh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
12 Nguyễn Thị Linh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
13 Võ Văn Trung  Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
14 Trương Quốc Thành Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
15 Nguyễn Văn Bường Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
16 Nguyễn Quốc Tuân Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
17 Võ Thanh Khiêm Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
18 Hoàng Duy Thanh Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
19 Hoàng Hải  Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
20 Bùi Đình Đường Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
21 Nguyễn Văn Ngọc Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
22 Bùi Đình Trầm Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
23 Võ Hồng Thanh Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
24 Nguyễn Văn Trọng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
25 Mai Văn Dũng Khu phố 7, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
26 Bùi Đình Chiến Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
27 Lê Văn Tý Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
28 Nguyễn Công Tuấn Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
29 Bùi Đình Hiến Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
30 Võ Thanh Tánh Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
31 Bùi Đình Hành Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
32 Nguyễn Đức Dục Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
33 Bùi Quốc Nam Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
34 Phan Văn Hòa Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
35 Bùi Khánh Quốc Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
36 Nguyễn Thị Oanh (Hoá) Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
37 Bùi Xuân Tấn Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
38 Bùi Xuân Tấn Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
39 Hồ Văn Thà Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
40 Lê Văn Phi (Võ Thị Vân) Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
41 Bùi Đình Huệ Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
42 Võ Minh Hải Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
43 Trần Đình Phước Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
44 Nguyễn Hữu Biền Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
45 Hồ Văn Cần Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
46 Phan Hữu Nam Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
47 Hồ Văn Dũng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
48 Hồ Văn Anh Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
49 Hồ Văn Thu Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
50 Nguyễn Văn Tuấn Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
51 Lê Thị Bốn Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
52 Bùi Đình Mười Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
53 Lương Văn Hợp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
54 Nguyễn Xuân Tải Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
55 Lê Thú Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
56 Trương Thanh Định Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
57 Trương Thanh Định Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
58 Nguyễn Văn Phương Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
59 Hoàng Văn Minh Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
60 Hoàng văn Mạnh Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
61 Nguyễn Văn Ánh Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
62 Nguyễn Văn Phước Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
63 Nguyễn Mai Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
64 Cơ sở nước mắm Quốc Chữ Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
65 Phan Thị Xiêm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
66 Cảng cá Cửa Tùng  TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Cảng cá BL
67 Nguyễn Thị Ngoan TT. Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị Chế biến chả B2
68 Trần Quốc Tuấn Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Chế biến chả B1
69 Hoàng Thị Mai Chi TT. Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Chế biến chả B2
70 Lê Quang Tiến Khóm 1, TT Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị Chế biến chả B2
71  Ngô Thị Nghệ 143 Võ Nguyên Giáp, TT. Gio Linh, Quảng Trị Chế biến chả B2
72 Lê Hữu Tín Phú Hậu, Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Chế biến chả B1
73 Nguyễn Thị Hạnh  Ba Thung, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị Chế biến chả B1
74 Đức Vĩnh Tân Định, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị Chế biến chả B2
75  Lê Văn Ngọc
 (Lê Thị Ngọc Sáng)
TT. Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị Chế biến chả B2
76 Nguyễn Út KP.2, P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
77 Nguyễn Thị Dạn Khu phố 2, Phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B1
78 Thái Thị Thuý Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
79 Nguyễn Thị Thúy Khu phố 9, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B1
80 Nguyễn Thị Huệ 74 Tôn Thất Thuyết, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
81 Trần Thị Châu Kiệt 123 Hàm Nghi, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
82 Trần Đức Thành 51 Đinh Tiên Hoàng, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
83 Nguyễn Toàn P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
84 Nguyễn Thị Thu Hương P.5, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B1
85 Cơ sở sản xuất nấm sạch Linh Giang  43 Trần Phú, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến xúc xích B2
86 Nguyễn Thị Dung Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị CB Cao thực vật B2
87 Nguyễn Thị Thi Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị  CB Cao thực vật B2
88 Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất Tâm Nguyên Hoàn Cát, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị  CB Cao thực vật, bột rau củ B1
89 Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Trị P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị CB Trà hòa tan, trà túi lọc, tỏi đen, bột rau củ quả, đông trùng hạ thảo. Rau củ quả sấy khô,… A1
90 Lê Xuân Ngọc  81 Ngô Quyền,  Phường 2, TX. Quảng Trị CB Đậu phụ B2
91  Nguyễn Thị Cúc KP.2, P.5, TP. Đông Hà, Quảng Trị CB Đậu phụ B2
92 Đậu phụ Hà Nội
(Văn Giang)
20 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, Quảng Trị CB Đậu phụ B2
93 Cơ sở sản xuất muối lạc rong biển Lê Uyên Lam Thủy, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến muối lạc rong biển B2
94 Địa điểm kinh doanh số 02 - Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt nam - chi nhánh 2 tại Quảng Trị 37 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Sơ chế, đóng gói thịt, trứng B2
95 HTX dịch vụ nông nghiệp Hiếu Nam Vĩnh An, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị Sơ chế chuối tiêu B1
96 Hộ kinh doanh Mộc Farm 41 Trần Đại Nghĩa, TP. Đông Hà Đóng gói thực phẩm (thịt bò khô, mực xé sợi, gà sấy cay, gạo lứt sấy rong biển) B1
97 Công ty TNHH MTV Thực phẩm năm mục tiêu - Chi nhánh Đông Hà 25 Trần Hữu Dực, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản A2
Ghi chú:  - A1, B1: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định để xếp loại
                - A2, B2: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định, đánh giá xếp loại định kỳ
                - BL: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định lại (cơ sở loại C)

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 571

Tổng lượt truy cập: 3.363.414