Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh sách các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản
đủ điều kiện, không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm
TT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh Xếp loại
1 Lương Văn Trung  Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Dịch vụ hậu cần nghề cá B1
2 Nguyễn Văn Thái Xuân Tiến , Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
3 Lê Xuân Quốc Xuân Tiến , Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
4 Trần Hải Thuấn Xuân Lộc , Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
5 Bùi Khánh Duy Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
6 Võ Thành Phương Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
7 Võ Thành Phương Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
8 Nguyễn Văn Thắng  Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
9 Nguyễn Thanh Hoàng Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
10 Đoạn Văn Dũng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
11 Hồ Văn Thản Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
12 Hồ Trọng Hiếu Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
13 Võ Văn Hùng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
14 Võ Văn Huynh Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
15 Hồ Văn Bé Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
16 Bùi Đình Biền Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
17 Trần Quang Khải Khu phố 7, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
18 Trần Quang Khải Khu phố 7, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
19 Bùi Đình Chiến Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
20 Hồ Văn Diệu Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
21 Bùi Đình Lực Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
22 Bùi Đình Cam Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
23 Lê Minh Phụng (Lê Viết Trị) Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
24 Trần Viết Thành Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
25 Bùi Văn Linh Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
26 Nguyễn Đức Bằng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
27 Bùi Đình Thuận Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
28 Bùi Đình Bảo Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
29 Bùi Chí Đảo Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
30 Bùi Đình Dũng Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
31 Nguyễn Văn Sơn Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
32 Bùi Đình Cảm (Cảm) Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
33 Lương Văn Hậu Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
34 Võ Công Tứ Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
35 Phan Thanh Hội
(Phan Thanh Đạm)
Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
36 Hồ Văn Hà Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
37 Nguyễn Văn Năng Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
38 Nguyễn Văn Lợi Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
39 Nguyễn Văn Hảo Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
40 Võ Văn Dũng Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
41 Nguyễn Như Cửu Khu phố 6, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
42 Nguyễn Khai Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
43 Nguyễn Thanh Thủy Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
44 Nguyễn Văn Sáu Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
45 Nguyễn  Công Chiến Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
46 Lê Văn Trắc Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
47 Bùi Đình Khảm Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
48 Nguyễn Văn Bình Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
49 Võ Lới Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
50 Ngô Văn Ánh Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
51 Ngô Văn Ánh Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
52 Nguyễn Ngọc Thiên Khu phố 5, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
53 Hồ Văn Vinh Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
54 Lê Văn Đình Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
55 Lê Văn An  Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
56 Trần Khương Thuyết Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
57 Lê Minh Hải Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
58 Võ Văn Hữu Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
59 Lê Văn Quý Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
60 Lê Văn Thanh Khu phố 4, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
61 Bùi Đình Hùng Khu phố 7, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
62 Nguyễn Quốc Tuấn Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
63 Lê Văn Anh Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
64 Lê Văn Tuấn Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
65 Lê Văn Tuấn Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B1
66 Lê Văn Viện Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
67 Lương Văn Diệt Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
68 Nguyễn Văn Xuân Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
69 Võ Ngọc Hạnh Nam Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
70 Nguyễn Công Thái Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
71 Trần Hùng Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
72 Nguyễn Chiến Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
73 Trần Hồng Lĩnh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
74 Nguyễn Công Khương Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
75 Lê Văn Cường Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
76 Bùi Đình Dũng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
77 Bùi Đình Hưng  Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
78 Bùi Đình Thủy Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
79 Trần Viết Dũng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
80 Nguyễn Văn Tự Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
81 Hoàng Tứ Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
82 Hồ Văn Lạng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
83 Bùi Văn Quang Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
84 Hồ Quốc Nguyên Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
85 Võ Minh Toàn Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
86 Nguyễn Quốc Huy Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
87 Trần Viết Hùng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
88 Hồ Minh Tiến TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
89 Phan Thanh Đạo An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh,Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
90 Trần Văn Hiền Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
91 Nguyễn Hữu Nam Nam Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
92 Hồ Văn Hoàn Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
93 Nguyễn Công Nghĩa Nam Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
94 Trần Việt Hùng Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
95 Hồ Văn Hải Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
96 Hoàng Văn Minh Bắc Sơn, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị Khai thác thuỷ hải sản B2
97 Công ty TNHH Thuỷ sản
công nghệ cao Việt Nam
Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Nuôi tôm thẻ chân trắng A2
98 Cơ sở sản xuất chế biến sứa
Bang Thuỷ
Hà Lợi Trung, Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị  Chế biến sứa ăn liền B1
99 Cơ sở chế biến kinh doanh nước mắm Hoa Phụng Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
100 Hồ Thị Hoa Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
101 Dương Thị Liên Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Chế biến nước mắm B2
102 Cơ sở sản xuất
nước mắm Tùng Vân
An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm B1
103 Trương Thị Vầy Thâm Khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
104 Võ Thị Nỡ (Cường Nỡ)  Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến nước mắm B1
105 Cơ sở Trần Thị Xây Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
106 Lương Thị Diễn  Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến nước mắm BL
107 HTX Thiên Lộc Phát
(Non - Hảo)
Xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Sản xuất nước đá bảo quản thuỷ hải sản B1
108 Công ty TNHH
Đại đoàn Thắng
KP3, TT.Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Sản xuất nước đá bảo quản thuỷ hải sản B2
109 Nguyễn Công Ánh Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Sản xuất nước đá bảo quản thuỷ hải sản B2
110 Công ty TNHH MTV Minh Anh Triệu An Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Sản xuất nước đá bảo quản thuỷ hải sản B1
111 Cảng cá Cửa Việt Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Cảng cá C1
112 Nguyễn Văn Lập Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến cá háp phơi khô B2
113 Trần Thanh Hải 212 Hùng Vương,  Khóm 1, TT. Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến chả B2
114 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến chả B2
115 Huỳnh Thị Thanh Xuân Phường 2, TX. Quảng Trị, Quảng Trị Chế biến chả B2
116 Nguyễn Thị Hiếu 17/9 Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
117 Võ Thị Loan KP.1, P.3, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
118 Lê Cảnh Ngọ Trần Cao Vân, P. 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Chế biến chả B2
119 Trần Thị Mỹ Hoà Trần Cao Vân, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
120 Nguyễn Thị Ngọc Oanh KP.3, P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
121 Hồ Thị Thanh Hương Tôn Thất Thuyết, P. 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị Chế biến chả B2
122 Nguyễn Thị Lệ Huyền Kiệt 28 Phạm Hồng Thái, P. Đông Lương Chế biến
chả, xúc xích
B2
123 Công ty cổ phần nông sản hữu cơ thương mại Quảng Trị Cụm công nghiệp Diên Sanh, TT. Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị Sấy lúa B2
124 HTX nông nghiệp Cam An Anh Thạch, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị Xay xát gạo B2
125 Trần Thị Lệ Châu
(Đăk Việt)
P. Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị CB cà phê bột B2
126 Doanh nghiệp tư nhân Đình Tàu Cợp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị  CB Cà phê thóc B2
127 Chi nhánh Quảng Trị - Công ty CP tập đoàn Minh Tiến-MTG Cổ Nhổi, Hướng Phùng, Hướng Hóa,  Quảng Trị  CB Cà phê thóc B2
128 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Lệ Dung Thôn Cợp, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị  CB Cà phê thóc B2
129 Lê Ngọc Trịnh Xary, Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị Cà phê nhân,
cà phê bột
B2
130 Công ty TNHH Trung Thắng Phát Khóm 4, TT. Khe Sanh, Quảng Trị  CB Cà phê thóc B2
131 Nguyễn Văn Sinh Chợ Phường 5,  TP. Đông Hà, Quảng Trị. CB Đậu phụ B2
132 Trần Văn Khánh Khối 2, TT. Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị CB trà bí đao B1
133 Công ty TNHH Green Globe  Khóm Tây Chính, TT. Lao Bảo Hướng Hoá, Quảng Trị CB chuối sấy,
măng sấy khô 
B2
134 Hà Ngọc Anh Dũng Thôn Cheng,  Hướng Phùng, Hướng Hoá CB măng sấy khô B2
135 THT Ởt Hải Phong Văn Quỷ, Hải Phong, Hải Lăng, Quảng Trị Chế biến tương ớt B1
136 THT trồng ớt Thiện Tây Thiện Tây, Hải Định, Hải lăng, Quảng Trị Chế biến ớt bột B1
137 Công ty TNHH thương mại sản xuất Xuân Quang Hòa Lý Hải, TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh SX hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương B2
138 Công ty TNHH SX và TM nông sản sạch Trần Lan Phương An, Triệu Sơn, Triệu Phong Chế biến rau củ sấy lạnh,bột chiến bột ngũ cốc, bột sen, trà gạo lứt, bánh cốm, mỳ sợi,....   B1
139 Công ty cổ phần Kadico 659 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị Kinh doanh tỏi B2
Ghi chú:  - A1, B1: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định để xếp loại
                - A2, B2: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định, đánh giá xếp loại định kỳ
                - BL: là cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định lại (cơ sở loại C)
                - C1: là cơ sở không đủ điều kiện đảm bảo ATTP được thẩm định để xếp loại

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 696

Tổng lượt truy cập: 3.363.540