Tuyên truyền phổ biến pháp luật - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phổ biến Quyết định danh sách cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định: số 235/QĐ-SXD ngày 30/12/2023 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; số 236/QĐ-SXD ngày 30/12/2023 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Phổ biến các Quyết định về việc cấp lại, cấp mới, gia hạn danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 26/01/2024 về việc cấp lại, cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 26/01/2024 về việc cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Phổ biến các Quyết định về danh sách cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định: số 05/QĐ-SXD ngày 18/01/2024 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; số 06/QĐ-SXD ngày 18/01/2024 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng và số 07/QĐ-SXD ngày 19/01/2024 về việc cấp chứng chỉ...

Phổ biến Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng

Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật

Phổ biến Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2024 và thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu ngành xây dựng

Phổ biến các Quyết định về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị

Ngày 28/12/2023, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Phổ biến Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 27/12/2023 về Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về công bố chỉ số giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/12/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-SXD về Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công bố chỉ số giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng, sử dụng tập...

Về việc phổ biến danh sách cấp mới, gia hạn, điều chỉnh chứng chỉ năng lực tổ chức và cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Về việc phổ biến Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 30/6/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc phổ biến Quyết định số 185/QĐ-SXD ngày 20/11/2023 về việc cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1 2 3 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 168

Tổng lượt truy cập: 3.207.510