Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 14/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022–2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-SNN ngày 07/02/2023 về thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2023 và tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng.  

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 58 sản phẩm được công nhận từ hạng 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm hạng 4 sao và 53 sản phẩm hạng 3 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 138 sản phẩm OCOP (tăng 23 sản phẩm so với năm 2022). Trong đó có 43 sản phẩm 4 sao (gồm 2 sản phẩm đề nghị Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đánh giá, công nhận hạng 5 sao), 95 sản phẩm 3 sao. Có 76 chủ thể OCOP, trong đó có 21 chủ thể là hợp tác xã, chiếm 27,6%; 09 chủ thể là tổ hợp tác, chiếm 11,8%; 22 chủ thể là doanh nghiệp, chiếm 29,0%; 24 chủ thể là hộ sản xuất kinh doanh, chiếm 31,6%.

Quá trình triển khai chương trình OCOP tại tỉnh vẫn còn gặp phải một số khó khăn như ssố lượng chủ thể mới còn ít. Nhiều sản phẩm có tiềm năng, có thế mạnh nhưng chưa được phát triển và đăng ký tham gia. có khá nhiều chủ thể và sản phẩm hết thời hạn công nhận OCOP không tham gia đánh giá, phân hạng lại (13 sản phẩm). Các sản phẩm OCOP vẫn còn gặp khó khăn trong tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Sản phẩm OCOP tham gia các chuổi bán lẻ hiện đại, siêu thị còn ít, chưa có sản phẩm xuất khẩu ra các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc; chưa có sản phẩm OCOP 5 sao (mục tiêu 1-3 sản phẩm), sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch (mục tiêu 1 – 2 sản phẩm).