CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp và quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Nâng cao cải cách hành chính ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chi cục Thủy sản đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao các tiêu chí chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về công...

Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, ngay từ đầu năm Chi cục Thủy sản đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-CCTS ngày 09/02/2023 về tuyền truyền cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch số 01/KH-CCTS ngày...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

Sử dụng hiệu quả Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động tại Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá

Hoạt động khuyến nông gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại công nghệ 4.0, là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp cũng không ngoại lệ. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực...

1 2 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 194

Tổng lượt truy cập: 3.207.536