Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Ngày 16/01/2024, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức đi rà soát nhu cầu bố trí dân cư năm 2024. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện UBND các huyện, thị xã; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Kinh tế, UBND các xã; Đoàn đã làm việc với chính quyền địa phương và khảo sát thực địa tại hiện trường.

Năm 2024 có 03 huyện, thị xã đăng ký nhu cầu sắp xếp bố trí dân cư với 64 hộ dân (tập trung 50 hộ, xen ghép 10 hộ, tại chỗ 4 hộ). Qua kiểm tra thực tế đoàn đã tiếp thu ý kiến đề xuất của các địa phương và đối chiếu với quy định hiện hành cũng như các điều kiện khách quan.