Công khai CS xếp loại ĐB ATTP - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh sách các cơ sở sản xuất ban đầu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phầm

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách công khai xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách thẩm định xếp loại A/B/C các cơ sở kinh doanh nông lâm thuỷ sản

Danh sách xếp loại A/B/C các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản

"CÔNG KHAI XẾP LOẠI (A,B,C) CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) "

"CÔNG KHAI XẾP LOẠI (A,B,C) CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) "

/documents/39955/0/co+so+che+bien+thu%E1%BB%B7+s%E1%BA%A3n+h%E1%BA%A3i+an++l%E1%BA%A7n+%C4%91%E1%BA%A7u+%28dang+web+thuy%29.pdf/13b2fc9d-e0c2-82fe-4d65-16a4d7fc3bf3?t=1681440112194

DANH SÁCH XẾP LOẠI QUÝ I NĂM 2023

"CÔNG KHAI XẾP LOẠI (A,B,C) CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT) "

CÔNG KHAI XẾP LOẠI (A,B,C) CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 432

Tổng lượt truy cập: 1.991.698