Tin tức cải cách hành chính - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác cải cách hành chính tại Chi cục Phát triển nông thôn.

THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ, ỨNG DỤNG PHẦN MỀM NHẬN DIỆN SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

Chi cục Thủy sản tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Luật Thủy sản 2017 và giải quyết thủ tục hành chính để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Việt Nam có thể học tập mô hình Chính phủ điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý số liệu htx nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và tính cấp thiết cần phải xây dựng hệ thống dữ liệu về hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

CHI CỤC THỦY SẢN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-SNN ngày 27/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Ngày 29/01/2021, Chi cục Thủy sản đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTS về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

áp dụng sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính tại chi cục kiểm lâm

Cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước.

1

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 819

Tổng lượt truy cập: 347.633