Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Kế hoạch số 450/KH-PTNT ngày 07/10/2022 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp năm 2022. Nhằm củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính đáp ứng nhu cầu công việc. Trong các ngày 24 – 25/10 và 31/10 – 01/11/2022 tại huyện Hải Lăng và thành phố Đông Hà, Chi cục Phát triển nông thôn triển khai hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ kế toán cho hơn 80 cán bộ kế toán và giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và Triệu Phong.