Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban hành kèm theo quyết định số: 201/QĐ-SNN, ngày 08/8/2023
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)


I.    Vị trí - Văn thư - Lưu trữ kiêm thủ quỹ: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông, BQL Cảng cá.

-     Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 (Bỏ chương VI, VII).
-     Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư (Bỏ phần phụ lục và Chương VI, VII).
-     Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
-     Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (Bỏ chương IV).
-    Quyết định số 25/QĐ-SNN ngày 14/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hoá.


II.    Vị trí Bảo vệ rừng chuyên trách: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, BQL RPH Hướng Hóa - Đakrông, BQL RPH lưu vực sông Bến Hải
 -  Luật Lâm nghiệp năm 2017 ( Bỏ chương VII, IX, XI, XII).
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Bỏ Điều 9, 12, 14, 17, 22, 23, 33: Chương II; Chương VII; Điều 35, 36, 40, 41: Chương III; Điều 57, 58, 59, 62, 67, 70, 71, 80, 81, 84: Chương V).  
- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Bỏ Chương II, IV và các phụ lục).
- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững;
- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng.


III.     Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 
1.    Phụ trách truyền thông, giáo dục môi trường rừng
 - Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch (Bỏ Chương IV, V, VII) 
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (Bỏ Điều 41, 42, 43, 44; các Chương: V, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI). 
- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
- Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
        - Nghị định số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 30/11/2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Bỏ Điều 1, 2, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 39: Chương V);
    2. Phụ trách dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái.
     - Luật Đa dạng sinh học ngày 13/11/2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sử đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch (Bỏ Điều 11, 21, 22, 24, 33, 34, 38, 41, 58, 73: Chương VII).; 
    - Luật Du lịch số 09/2017/QH14, ngày 19/6/2017 (Bỏ Điều 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 46, 50, 53, 56, 69: Chương IX); 
  - Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (Bỏ các Điều: 5, 8, 27, 28, 29, 34, từ Điều 36 đến Điều 44, từ Điều 49 đến Điều 71: Chương VI); 
  - Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về Điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
  - Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý rừng bền vững;


    IV. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa
    * Vị trí Chuyên viên phụ trách kế hoạch, cơ sở vật chất, tài sản,
 - Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng quốc hội về Luật Quản lý tài sản công; 
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017 (Bỏ Chương V, VII, IX).
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (Bỏ các Điều: 1, 2, 4, 8, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 50, 52, 53, 54, 55: Chương XVI); 
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
- Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021 đến năm 2025. 


 V. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị
1. Chuyên viên phụ trách hành chính tổng hợp
- Luật viên chức số 58/2010/QH12; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức số 52/2019/QH14 (Bỏ Điều 1, 6, 29, 37, 39, 44, 45, 46, 58, 79, 80, 84, 85); 
- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
- Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Quyết định số 380/QĐ-SNN ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị.
2.    Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng (chuyên viên hoặc tương đương).
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 (Bỏ Chương II, III, VIII, IX); 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Bỏ Chương II, III, VI, IX); 
- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;     
   3.  Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng (Cán sự hoặc nhân viên).
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 (Bỏ Chương II, III, VIII, IX); 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Bỏ Chương II, III, VI, IX); 
- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 
    4. Nhân viên vận hành Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; phụ trách kỹ thuật điện, nước Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 (Bỏ Chương II, III, VIII, IX); 
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 (Bỏ Điều 28, 29, 30, 31, 34, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 67, 69, 77, 78, 79, 91, 92, 118, 122, 124, 125; Chương XV, XVI; 
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ- CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 
- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ quy định về về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
VI.  Chi cục Thủy sản
    Vị trí Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (kiêm nhiệm đăng kiểm tàu cá ).
-  Luật Thủy sản ngày 21/11/2017 (Bỏ chương I, IV, V). 
- Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản, xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
- Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
    - Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản Quảng Trị.
 

          Quyết định đính kèm tại đây 

          Nội dung tài liệu tại đây

 

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 500

Tổng lượt truy cập: 3.363.343