Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 


QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại 
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông báo số 493/TB-SNN ngày 09/3/2023 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 2023;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2023.
(Có danh mục tài liệu kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở, Giám đốc Ban điều hành Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, các thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Hồ Xuân Hòe


    

 
DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 
(Ban hành kèm theo quyết định số: 56/QĐ-SNN, ngày 23/3/2023
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

1.    Vị trí viên chức làm công tác Kế toán
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương V).
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015; (Chương I-Điều 13,14,15; Chương II- Điều 18,26,27,29,30)
- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán (gồm Điều 5 đến Điều 17);
-    Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gồm: (Chương I - Điều 8,9,10; Chương II - Điều 11,12,13,14).
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công. (Chương III - Điều 37, 51,52,53,54,55).
- Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
2. Vị trí viên chức làm công tác Kế hoạch
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: Chương III, mục 1, Điều 14, 15, 19, 20, 21, 23; Chương VI, mục 4;
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp: Chương II, mục 1; Chương III, Mục 2; Chương VI;
- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 
- Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;
- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;
- Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh.
- Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
3. Vị trí viên chức viên chức làm công tác kỹ thuật chuyên ngành
- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 (Chương VI).
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 11/16/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương V). 
- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định về phân định ranh giới rừng (không bao gồm phụ lục); 
- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (không bao gồm phụ lục); 
- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (không bao gồm phụ lục). 
- Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
4. Vị trí viên chức làm công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá
- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 (Chương VI).
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 11/16/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương V). 
- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định về phân định ranh giới rừng (không bao gồm phụ lục); 
- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (không bao gồm phụ lục); 
- Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (không bao gồm phụ lục). 
- Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
5.    Vị trí Văn thư - Lưu trữ
-     Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.
-     Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư gồm các từ Điều 3 đến Điều 35.
-    Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước.
-    Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 24.
-    Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.

Nội dung tài liệu đính kèm tại đây
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 5240

Tổng lượt truy cập: 3.424.975