Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc 

tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo số 1819/TB-SNN ngày 16/8/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2022, gồm: Trung tâm Khuyến nông, các Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản; các BQL rừng phòng hộ: Hướng Hóa - Đakrông, lưu vực Sông Bến Hải; Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi.

(Có danh mục tài liệu kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC                             

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TCHC.

 

 

                                                                                                                                                         Hồ Xuân Hòe                                                                                                                                                                                                                                                            

 

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Ban hành kèm theo quyết định số:203/QĐ-SNN, ngày 19/9/2022

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

 

I. Trung tâm Khuyến nông

1. Vị trí viên chức phụ trách chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp.

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về Khuyến nông.

- Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2022-2026.

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 gồm: Chương I,  III; Chương V; Điều 73, 74, 77,78,79 Chương VIII; Chương X, XI.

- Quyết định số 326/QĐ-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị.

2. Vị trí viên chức phụ trách công tác đào tạo, tập huấn, dạy nghề nông thôn, thị trường.

-  Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính Phủ về Khuyến nông.

-  Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2022-2026.

-  Luật Báo chí số 103/2016/QH13 gồm các Điều: 1, 2, 3, 4, 9, 34, 35, 36, 37.

-  Quyết định số 326/QĐ-SNN ngày 01/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị.

II. Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Vị trí Kế toán).

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn  Luật kế toán: Từ Điều 10 đến Điều 17 Chương II.

- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ gồm: Chương I; các Điều 8,9,10, 13 đến 18 Chương II.

- Quyết định số 323/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị

III. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Vị trí viên chức Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III).

-  Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; 

-  Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 gồm: Chương I, II, Mục 2 Chương III; 

-  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý phân bón; 

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ; 

- Quyết định số 425/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Trị. 

IV. Chi cục Thủy sản (Vị trí Văn thư).

-  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.

-  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư gồm các từ Điều 3 đến Điều 35.

- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 24.

- Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị.

V. BQL RPH lưu vực sông Bến Hải (Vị trí Văn thư - Lưu trữ).

-  Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13.

-  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư gồm các từ Điều 3 đến Điều 35.

-  Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

-  Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 24.

- Quyết định số 170/QĐ-SNN ngày 01/06/2020 QĐ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

VI. Vị trí bảo vệ rừng chuyên trách tại các BQL rừng  

-  Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I, III, IV, V, VI).

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương II, III, IV, V).

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Chương III);

- Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững;

- Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng.

VII. Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi: 05 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Vị trí phụ trách công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, khảo nghiệm giống lúa

-  Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 gồm: Chương I và II;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác gồm: Điều 4 đến Điều 10 Chương II;

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2019 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 20/4/2022 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật: Từ  Điều 10 đến Điều 16 CHƯƠNG II;

- Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Thông tư Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

2. Vị trí phụ trách Kế hoạch

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 gồm Chương I và II;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: Từ Điều 4 đến Điều 10 Chương II;

- Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018: từ Điều 3 đến Điều 9 Chương I;

- Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ (Phần IV: Quyền đối với cây trồng);

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2019 về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

3. Vị trí phụ trách Kiểm nghiệm Giống cây trồng, vật nuôi,

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 gồm: Chương I và II;

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: Từ Điều 4 đến Điều 10 Chương II;

- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 20/4/2022 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm: Chương I, II;

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNNPTNT ngày 04/12/2019 về quản lý sử dụng đất trồng lúa gồm: Chương I, II, III;

- Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Thông tư Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

4. Vị trí Kế toán.

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

-       Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn  Luật kế toán: Từ Điều 10 đến Điều 17 Chương II.

-       Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ gồm: Chương I; các Điều 8,9,10, 13 đến 18 Chương II.

-      Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Điều 8,9,10 Chương II, Mục 1, mục 4 Chương II. 

 

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 20

Hôm nay: 5422

Tổng lượt truy cập: 3.425.158