Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể:

I. Số lượng cần tuyển: 17 chỉ tiêu (07 chỉ tiêu sự nghiệp khác và 10 chỉ tiêu hưởng ỉương từ nguồn thu).

1. Chỉ tiêu sự nghiệp khác (hưởng lương từ ngân sách): 07, cụ thể:

1.1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 01 Kế toán viên, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán.

1.2. Chi cục Thủy sản: 01 Văn thư viên trung cấp, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành hành chính, văn thư, lưu trữ hoặc Đại học trở lên các ngành Luật, Kinh tế, Kế toán có chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

1.3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 02 Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III; tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Trồng trọt, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Nông học.

1.4. Trung tâm Khuyến nông: 02 chỉ tiêu gồm:

- 01 phụ trách chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp làm việc tại Phòng Kỹ thuật - Chuyển giao công nghệ; tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp.

- 01 phụ trách công tác đào tạo, tập huấn, dạy nghề nông thôn, thị trường làm việc tại Phòng truyền thông-Đào tạo và Thị trường; tốt nghiệp Đại học trở lên các nhóm ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thú y, kinh tế.

1.5. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Ben Hải: 01 Văn thư viên trung cấp, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành hành chính, văn thư, lưu trữ hoặc Đại học trở lên các ngành Luật, Kinh tế, Kế toán có chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

2. Chỉ tiêu hưởng lưong từ nguồn thu sự nghiệp: 10 chỉ tiêu, cụ thể

2.1.  Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 02 Bảo vệ rừng chuyên trách; tôt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Luật.

2.2. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông: 03 Bảo vệ rừng chuyên trách; trong đó: 01 chỉ tiêu tôt nghiệp Trung cấp các ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; 02 chỉ tiêu tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Luật.

2.3.  Trung tâm Giống cây trồng-vật nuôi: 05 chỉ tiêu, cụ thể:

- 01 phụ trách công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, khảo nghiệm giống lúa tại Trại lúa giống Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh); tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: khuyến nông, nông học, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp.

- 01 phụ trách Kế hoạch, tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông nghiệp, khuyến nông, chăn nuôi, thú y, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh.

- 02 phụ trách Kiểm nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Nông nghiệp, khuyến nông, chăn nuôi- thú y, khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp.

- 01 chỉ tiêu Ke toán, tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính-ngân hàng (chuyên ngành tài chính-ngân hàng thì phải có chứng chỉ kế toán).

II. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng

1. Về nguyên tắc tuyển dụng, thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:

1.1. Tuyển dụng trước các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/20217 của Chính phu;

1.2. Nếu còn chỉ tiêu, tiếp nhận vào viên chức theo Điều 13, Nghị định 115/2Ọ20/NĐ-CP ngày 25/9/2Ọ20 của Chính phủ;

1.3. Sau khi có kết quả tuyển dụng tại khoản 1.1 và 1.2, nếu còn chỉ tiêu, thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Về phương thức tuyển dụng: Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;, Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ để tổ chức tuyển dụng.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, mẫu Phiếu được đăng tải trên các Website: noivuquangtri.gov.vn, sonongnghiep.quangtri.gov.vn hoặc tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP kèm theo hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

2. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.

3. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày, từ 16/8/2022-15/9/2022.

4. Hình thức: nộp trực tiếp về Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT(270 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị); ĐT: (053)3550367./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC

- Báo Quảng Trị;

- Các đơn vị liên quan;                                                                                                                                                       Đã Ký

- Website Sở Nội vụ, Sở NN và PTNT;

- Lưu: VT, TCHC.    

                                                                                                                                                                                            Hồ Xuân Hòe                           

 

 

 

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 3532

Tổng lượt truy cập: 3.423.265