Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng

viên chức năm vào làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuộc

 Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

 
 

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 873/TB-SNN ngày 14/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Vào 7h30 ngày 31/5/2023 (Thứ 4)
  2. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Địa chỉ: số 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị)

3. Hình thức, nội dung

- Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Nội dung: Thí sinh bắt thăm câu hỏi và chuẩn bị nội dung để trả lời trong thời gian 15-20 phút. Mỗi đề gồm có 02 câu liên quan đến hệ thống văn bản luật pháp chuyên ngành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển đúng thời gian.

Lưu ý: Thí sinh đến dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để kiểm tra trước lúc gọi vào phòng sát hạch, phỏng vấn./.

Nơi nhận:                                           

- Như thành phần;                                              

- Lưu: VT, HSHĐTDVC..

T/M. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ

(Đã Ký)

Hồ Xuân Hòe

(Nội dung đính tại đây)

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 5275

Tổng lượt truy cập: 3.425.010