Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

KHUYẾN NÔNG VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

cách hành chính Trung tâm Khuyến nông triển khai một số nội dung thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Thực hiện kế hoạch Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình cải Xác định con người là yếu tố quyết định cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm khuyến nông xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, thực hiện các giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu, tham khảo và áp dụng.

Hàng năm Trung tâm Khuyến nông phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của Trung tâm đạt từ loại tốt trở lên; Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm phù hợp với đặc điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm; Về mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động Khuyến nông (Tập huấn, hội thảo, tham quan, xây dựng mô hình trình diễn,…) hàng năm đạt từ 90% trở lên; Xây dựng môi trường làm việc điện tử (100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các phòng, trạm được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc.

Để thực hiện tốt công tác cải cách thể chế hành chính, ban Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông đã cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến nông để phổ biến, tập huấn triển khai đến toàn thể cán bộ viên chức nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên ngành trên trang Thông tin điện tử Khuyến nông.

Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ viên chức để giảm số biên chế cho phù hợp với số biên chế do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao; theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước của ngành về thực hiện các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của Trung tâm; cử cán bộ tham dự đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng chuyên sâu về quản lý Nhà nước, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và nguồn trong quy hoạch; Tiếp tục thực hiện đúng quy định và đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động.

Tiếp tục đảm bảo 100% viên chức sử dụng hộp thư trên trang thông tin điện tử để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả; Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số nhằm bảo đảm tính pháp lý của văn bản trao đổi và an toàn, an ninh thông tin để thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử một cách có hiệu quả trong nội bộ đơn vị. Thực hiện Chương trình chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nghị định của Chính phủ, của tỉnh, ngành về cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đẩy mạnh tuyên tuyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục; xử lý nghiêm trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, các cá nhân không thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính phát sinh.

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 183

Tổng lượt truy cập: 3.207.525