Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Chi cục Kiểm lâm đã đạt được một số kết quả nhất định. Chi cục đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng việc tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp; duy trì, áp dụng thực hiện 29 quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phát huy vai trò điều hành, nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tổ chức cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước, trung cấp chính trị, chuyện môn nghiệp vụ…

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Chi cục Kiểm lâm đã đạt được một số kết quả nhất định. Chi cục đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng việc tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp; duy trì, áp dụng thực hiện 29 quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phát huy vai trò điều hành, nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tổ chức cán bộ công chức tham gia các lớp đào tạo về quản lý nhà nước, trung cấp chính trị, chuyện môn nghiệp vụ…

nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn caotăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm của công chức nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong thực thi công vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp; tiến đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Chi cục Kiểm lâm cần tập trung một số nhiệm cụ thể như sau:

Tiếp tục rà soát tất cả các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện kiến nghị bổ sung, điều chỉnh, bãi bỏ để công bố trong nội bộ ngành những văn bản đã hết hiệu lực, đồng thời triển khai những văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, cụ thể hóa phù hợp với lĩnh vực ngành để tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân. Trong đó, phải tập trung các thủ tục như: Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu; Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác …

Bên cạnh đó, phải nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ công chức, không chỉ những vấn đề về chính trị, tư tưởng mà cả những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ của công chức nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót; xử lý nghiêm những công chức tùy tiện đặt ra các quy định trái luật, trái thẩm quyền, gây phiền hà cho người dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ công chức và người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức về những bất cập trong thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, cũng như vai trò của cá nhân, tổ chức trong việc giám sát thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy trong công tác, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, cần thực hiện nguyên tắc công khai tài chính, nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng...

Để hiện đại hóa hành chính, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức. Đồng thời tiếp tục duy trì, áp dụng thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Chi cục và các đơn vị trực thuộc./.

                                                                  Võ Đặng Xuân Thọ - Phòng HC-TH, Chi cục Kiểm Lâm

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 143

Tổng lượt truy cập: 823.735