Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước.

Cải cách hành chính là một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước.

Trên tinh thần đó, những năm qua công tác cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, luôn chú trọng để công cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị luôn tìm tòi để đưa ra những mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân được tốt hơn. Trong thời gian qua, Chi cục có nhiều sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính được triển khai thực như:Thứ nhất, rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của các TTHC nội bộ, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các TTHC nội bộ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả giải quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế. Đến nay Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành rà soát, đơn giãn hóa 02 thủ tục hành chính “Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp” và “xác nhận bảng kê lâm sản” nhằm cắt giảm thời gian và tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức.

Thứ hai, Chi cục đã xây dựng và áp dụng thành công 29 quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào thực tiễn công việc nhằm tăng khả năng thoả mãn khách hàng và các bên có liên quan khác.

Thứ ba, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ, sử dụng phát triển rừng với nhiều hình thức phong phú như đưa tin, phóng sự về hoạt động của lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; Đặc biệt, Chi cục đã đưa vào sử dụng bản tin Kiểm lâm.Thông qua bản tin thì các chủ trương, chính sách, quy định của Ðảng và Nhà nuớc sẽ được thông tin tuyên truyền đến với người dân nhanh hơn, gần hơn và được truyền tải một cách trực quan, sinh động.

Thứ tư, không ngừng nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ CBCC, không chỉ những vấn đề về chính trị, tư tưởng mà cả những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy trong công tác, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của lực lượng.

Hàng năm, thông qua các đợt thi kiểm tra nghiệp vụ Kiểm lâm địa bàn lựa chọn những công chức, người lao động có trình độ chuyên môn giỏi để bố trí thực hiện nhiệm vụ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

  Thứ năm, trong điều kiện ngân sách ở cơ sở còn nhiều khó khăn, vừa tập trung đáp ứng nhiệm vụ chi cho các hoạt động thường xuyên có xu hướng tăng theo thời giá, vừa phải lo cải thiện thu nhập cho CBCC, LĐHĐ yên tâm công tác trong khi kinh phí khoán phân bổ cho từng định biên không tăng, thì giải pháp “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng biên chế và tổ chức quản lý sử dụng ngân sách góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị” có ý nghĩa quan trọng.      

Trên cơ sở đó, được sự thống nhất của Chi bộ, Chi cục thường xuyên thực hiện tốt và tuyên truyền, vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CBCC, người lao động. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, dân chủ làm căn cứ tổ chức quản lý sử dụng ngân sách và tham gia giám sát cán bộ, công chức trong việc chấp hành các định mức chi tiêu tài chính. Kiểm tra, rà soát hiện trạng máy móc, thiết bị và tình hình, nhu cầu sử dụng điện, nước, điện thoại, công tác phí, chi tiêu hội nghị, tiếp khách, văn phòng phẩm, các khoản chi hành chính, các dịch vụ... của cơ quan; Cắt, giảm những khoản chi không cần thiết, trùng lắp, không thuộc phạm vi sử dụng của đơn vị, nguồn ngân sách (sách báo, tạp chí, rác vệ sinh, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, hội nghị, tiếp khách và các khoản chi hành chính khác); báo cáo và trao đổi công việc qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc do UBND tỉnh ban hành, cũng như mạng internet; Tăng cường việc áp dụng giao khoán kinh phí cho các bộ phận trong cơ quan về sử dụng điện, nước, điện thoại, công tác phí, chi tiêu hội nghị, tiếp khách, văn phòng phẩm, các dịch vụ khác… Số kinh phí tiết kiệm từ các khoản chi hành chính được sử dụng toàn bộ cho mục đích tăng thu nhập, khen thưởng, phúc lợi; Nâng cao hiệu quả, chất lượng cho CBCC, người lao động trong cơ quan.

Trong năm 2021, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

 

Phan Khắc Bá Long

 Phòng HC-TH, Chi cục Kiểm lâm

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 151

Tổng lượt truy cập: 3.207.493