Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 09/3/2021, BQL Khu BTTN Đakrông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai các nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 09/3/2021, BQL Khu BTTN Đakrông đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2020, triển khai các nhiệm vụ năm 2021.

Tham gia Hội nghị có sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động của BQL. Tại Hội nghị, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp đã có báo cáo kết quả về các mặt công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như:  Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn tình trạng viên chức, người lao động nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC, chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC.

Xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về CCHC trong năm 2021, BQL Khu BTTN Đakrông đề ra 5 giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ CCHC, , phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận và viên chức, người lao động; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

2. Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC.

3. Nâng cao năng lực, trình độ và có chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ viên chức làm công tác CCHC.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt viên chức, người lao động về đạo đức công vụ, CCHC; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; phục vụ và hỗ trợ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện CCHC để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh CCHC.

Tại Hội nghị, ông Trương Quang Trung – Giám đốc BQL đã quán triệt, yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 và sẽ lấy đó làm tiêu chí để đưa vào việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng cuối năm.

                                                                                                                                                                                                        BQL Khu BTTN Đakrông

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 109

Tổng lượt truy cập: 3.207.451