Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-SNN ngày 27/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Ngày 29/01/2021, Chi cục Thủy sản đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTS về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-SNN ngày 27/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Ngày 29/01/2021, Chi cục Thủy sản đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTS về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Nội dung kế hoạch tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tập trung tuyên truyền các điểm mới của Luật, nhất là công tác chống khai thác hải sản bất hợp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần theo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban EC đối với hàng hải sản của Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, cơ chế một cửa điện tử, một cửa liên thông, một cửa lưu động và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ và Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; Tuyên truyền việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 17/KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2017-2021 và Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông qua kế hoạch để tăng cường nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm tập hợp và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào Chương trình CCHC của tỉnh nói chung và Kế hoạch thực hiện CCHC của ngành Nông nghiệp và PTNT nói riêng.

Kết quả 3 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thủy sản đã đăng tải 03 bài viết về lĩnh vực thủy sản trên trang thông tin điện tử của Sở, các thông tin về bài viết chủ yếu tuyên truyền các quy định của pháp luật về thủy sản và phát hơn 500 tờ rơi hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng khai thác hải sản tránh các vị trí thăm dò dầu khí lô số 114 trên biển./.

                                                                                      Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Thủy sản Quảng Trị

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 191

Tổng lượt truy cập: 3.207.533