Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (PRAP) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (PRAP) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.

Các mục tiêu chính của Kế hoạch hành động bao gồm Giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao trữ lượng Các bon rừng; Bảo vệ, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích rừng trồng; Tăng cường phối hợp liên ngành, đảm bảo quản lý và phát triển rừng được thực hiện đồng bộ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm hỗ trợ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị trong việc thu thập số liệu, thông tin kết quả thực hiện PRAP tỉnh Quảng Trị đến quý 4 năm 2019, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019, dự  án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác đến làm việc với phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên Môi trường và UBND 38 xã, thị trấn của 4 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh và Gio Linh.

Báo cáo tổng hợp kết quả thu thập số liệu đang được hoàn thiện gửi các bên liên quan. Đánh giá bước đầu cho thấy các địa phương, đơn vị liên quan đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các chương trình, chính sách kinh tế hỗ trợ cho miền núi như chương trình 135/CP, Nghị quyết 30a/CP, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.. đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương, là động lực thúc đẩy nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 518

Tổng lượt truy cập: 702.280