Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2018, tại huyện Hướng Hóa, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (FCPF-2) đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa.

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2018, tại huyện Hướng Hóa, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (FCPF-2) đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa.