Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 74B – 0497

THÔNG BÁO

Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật Đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thanh lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SNN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản công.

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị được giao quản lý tài sản: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Số điện thoại: 02333.852.573.

2. Tài sản đấu giá:

2.1. Xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 74B – 0497

- Nhãn hiệu: NISSAN;

- Số loại: TRAIL; 

- Năm sản xuất: 2003; 

- Nước sản xuất: Nhật Bản; 

- Số khung: JN1TENT30Z0002268;

- Số máy: YD22096455A. 50.000.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

2.2. Xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 74B – 2070

- Nhãn hiệu: FORD;

- Số loại: EVEREST UV9H; 

- Năm sản xuất: 2005; 

- Nước sản xuất: Việt Nam;

- Số khung: RL05DUHMMR5D01730; 

- Số máy: WLAT630006. 180.000.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 

Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

3.1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

Có địa chỉ trụ sở rõ ràng: Có 01 Hội trường (sở hữu hoặc thuê) để tổ chức đấu giá với số lượng ít nhất 60 chỗ ngồi, xung quang có hàng rào bao che và các trang thiết bị khác phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.

3.2. Phải xây dựng và đề xuất phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả và bảo đảm quá trình đấu giá công khai, minh bạch, bảo đảm an ninh và phù hợp với tình hình đấu giá trên địa bàn.

3.3. Tổ chức đấu giá có năng lực, kinh nghiệm và uy tín đấu giá:

- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Quảng Trị;

- Có tối thiểu 01 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo khoản 1, Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Đấu giá viên phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có các hợp đồng đấu giá tài sản công (kèm theo hợp đồng để chứng minh).

3.4. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

3.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

Tổ chức bán đấu giá đáp ứng các tiêu chí tại Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thấp nhất sẽ được chọn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 24/6/2022 (trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và các loại giấy tờ chứng minh nhân thân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Nội dung Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn), trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT (https://sonongnghiep.quangtri.gov.vn) và niêm yết tại Sở nông nghiệp và PTNT Quảng Trị.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Bản sao các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá có chứng thực.

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký.

Mọi chi tiêt xin liên hệ ông Nguyễn Xuân Nhất, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT. Số điện thoại: 0915.062.138./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Cổng TTĐTQG về đấu giá tài sản (để đăng tin);

- Trang TTĐT Sở (để đăng tin);

- Lưu: VT, TCHC.

 

                                                                                                                                                                                                  Hồ Xuân Hòe                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tải nội dung đính kèm tại đây.

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 666

Tổng lượt truy cập: 347.480