Đề án - QH,KH - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Đề án Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

NGHỊ QUYẾT Kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh...

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐN VAY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022-2025

NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TẠO SẢN PHẨM CHỦ LỰC CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022-2026

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Quyết định quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Đảo Cồn cỏ tỉnh Quảng Trị

Quyết định ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

1

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 2509

Tổng lượt truy cập: 3.360.534