Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ban quản lý Khu BTTN Đakrông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong những năm qua, lãnh đạo Ban quản lý luôn xác định công tác CCHC là một trong nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. Xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao.

                    

                         Hình ảnh: BQL Khu BTTN Đakrông treo băng rôn tuyên truyền CCHC

Cán bộ viên chức và người lao động của BQL đã sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT của tỉnh đã triển khai để phục vụ công tác tại đơn vị:

Thứ nhất là Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tỉnh Quảng Trị. Mỗi viên chức, người lao động đều đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng nhập và xử lý văn bản. Các văn bản đến, văn bản đi đều đã được xử lý theo đúng quy trình. Từ đầu năm đến nay, tổng số văn bản đến đã xử lý là 663/698 văn bản đến (đạt 95%). Ban hành 180 văn bản điện tử, trong đó tổng số văn bản ký số là 177/180 văn bản đi, đạt tỷ lệ 98,3%.

Thứ hai là Hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tỉnh Quảng Trị. Mọi viên chức, người lao động đều thường xuyên truy nhập hệ thống để cập nhật, điều chỉnh thông tin, hồ sơ cá nhân sao cho đúng với thực tế. Giúp cho công tác quản lý cán bộ, quản lý tổ chức bộ máy, quản lý vị trí việc làm, tra cứu hồ sơ cán bộ một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn.

                     

Hình ảnh: Hệ thống ứng dụng CNTT quản lý đội ngũ, tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm tỉnh Quảng Trị

Thứ ba là Hệ thống tra cứu văn bản chỉ đạo điều hành, giúp viên chức, người lao động có thể tìm kiếm, tra cứu các văn bản cần thiết theo nhu cầu để phục vụ nghiên cứu, tìm tòi, góp phần nâng cao trình độ, hiểu biết của mỗi người.

Thứ tư, thường xuyên đăng tải bài viết về tình hình hoạt động của đơn vị trên Trang thông tin điện tử Sở theo yêu cầu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trong thời gian tới, BQL Khu BTTN Đakrông sẽ tiếp tục tìm hiểu, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật để áp dụng vào hoạt động của đơn vị, để cải tiến năng suất, chất lượng hoạt động của viên chức, người lao động, từ đó giúp BQL hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành lâm nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu trong thời đại ngày nay.

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 5055

Tổng lượt truy cập: 3.424.791