Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên 470.120,53 ha, trong đó diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 277.899,0 ha (rừng tự nhiên 126.693,87 ha, rừng trồng 121.495,22 ha, đất quy hoạch phát triển rừng 29.709,91 ha), gồm đầy đủ ba loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) với nhiều thành phần chủ rừng, như: các Công ty Lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều có rừng và có các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản

Trong những năm qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh... Tuy nhiên tình hình xâm hại rừng trên địa bàn diễn biến phức tạp, cháy rừng vẫn còn xảy ra; hoạt động phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật của các đối tượng ngày càng tinh vi… Biên chế, trang thiết bị của lực lượng Kiểm lâm để phục vụ công tác còn thiếu so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tuy đã được kiện toàn nhưng vẫn còn nhiều đầu mối trong khi số lượng biên chế được giao hàng năm giảm dần và chưa đáp ứng theo nhu cầu vị trí việc làm và diện tích rừng hiện có, vì vậy một số công chức Kiểm lâm địa bàn phải phụ trách từ 2 đến 4 xã, một số chức danh phải bố trí kiêm nhiệm; thiếu lực lượng Kiểm lâm ở cơ sở, đặc biệt ở địa bàn miền núi, có diện tích rừng lớn, nguy cơ xâm hại rừng cao dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc có lúc chưa cao...

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thông báo số 385-TB/TCTU, ngày 30/11/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức lại các ban, chi cục thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh… Chi cục đã xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy bên trong của Chi cục Kiểm lâm theo hướng liên huyện một số Hạt Kiểm lâm vùng đồng bằng; giải thể, thành lập, chuyển vị trí, đổi tên một số Trạm Kiểm lâm khu vực trình và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về sắp xếp lại Chi cục Kiểm lâm. Theo đó sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy bên trong của Chi cục Kiểm lâm cụ thể như sau:

- Đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

+ Thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính trên cơ sở sáp nhập Phòng Hành chính - Tổng hợp vào Phòng Tổ chức - Xây dựng lực lượng và Tuyên truyền.

+ Thành lập Phòng Pháp chế và Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp trên cơ sở đổi tên từ Phòng Thanh tra - Pháp chế.

- Đối với các Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm:

+ Thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện Gio Linh - Cồn Cỏ.

+ Thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện Triệu Phong - Thị xã Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập Trạm Kiểm lâm Thị xã Quảng Trị vào Hạt Kiểm lâm Triệu Phong.

+ Thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện Cam Lộ - Thành phố Đông Hà trên cơ sở sáp nhập Trạm Kiểm lâm thành phố Đông Hà vào Hạt Kiểm lâm Cam Lộ.

+ Thành lập Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

- Đối với các Trạm Kiểm lâm khu vực trực thuộc Hạt Kiểm lâm:

+ Giải thể 02 Trạm Kiểm lâm khu vực:

Trạm Kiểm lâm khu vực Sông Nhùng thuộc Hạt Kiểm lâm Hải Lăng.

Trạm Kiểm lâm khu vực Ba Lòng thuộc Hạt Kiểm lâm Đakrông.

+ Tổ chức lại các Trạm Kiểm lâm khu vực:

Thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Vĩnh Hà trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy Trạm Kiểm lâm khu vực Bến Quan thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh.

Thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực A Bung trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Chuyển vị trí của Trạm Kiểm lâm khu vực Thạch Hãn thuộc Hạt Kiểm lâm Triệu Phong đóng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đến đóng tại khu phố 2, phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Triệu Phong - Thị xã Quảng Trị.

Thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Phùng trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Tân thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa.

Chuyển vị trí Trạm Kiểm lâm khu vực Tà Long thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, đóng tại Km10-QL14, thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông đến đóng tại Km20-QL14, thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông.

Thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Ba Lòng trên cơ sở chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy Trạm Kiểm lâm khu vực Hải Phúc thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Chuyển Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Lập thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa sang thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

+ Thành lập mới 02 Trạm Kiểm lâm khu vực:

Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Trạm Kiểm lâm khu vực Cuôi thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Tóm lại, việc sắp xếp, tổ chức lại làm cho bộ máy Chi cục Kiểm lâm tinh gọn hơn, giảm được 01 phòng và 01 đơn vị trực thuộc, phù hợp với chủ trương đổi mới về cải cách hành chính nhà nước, trong đó đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế, nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa VII đã đề ra, là cơ sở để lực lượng Kiểm lâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Nguyễn Văn Vĩnh, Hồ Sĩ Mạnh Vũ

Đang truy cập: 20

Hôm nay: 5391

Tổng lượt truy cập: 3.425.126