Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

      Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 224/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhằm tuyên truyền các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng về thực hiện công tác cải cách hành chính , Trung tâm Khuyến nông triển khai một số nội dung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 như sau: 

1. Đối với viên chức, người lao động
Thông qua các cuộc họp của Trung tâm, lớp tập huấn, hộp thư điện tử công vụ và bản tin nội bộ của Trung tâm:
– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Sở và Trung tâm về công tác cải cách hành chính: Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024; Kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024; Kế hoạch 255/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 224/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT
– Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính hàng năm của Sở và Trung tâm; Kết quả hoạt động kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, trạm.
– Cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến nông để phổ biến, tập huấn triển khai đến toàn thể VC-NLĐ nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên ngành trên trang Thông tin điện tử Khuyến nông; Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung chồng chéo, trái quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.
– Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của viên chức, người lao động  trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, Tổ hợp tác;  Những quy định của Bộ quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động gắn với xây dựng văn hóa công sở, nếp sống văn minh đô thị.
– Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
– Tiếp tục phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, tổ chức; ứng dụng sử dụng chữ ký số, chứng thực điện tử trong hoạt động nội bộ các cơ quan, đơn vị.
–  Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Sở, từng cơ quan, đơn vị. Có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp, mô hình tuyên truyền, thực hiện hiệu quả về công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị.
– Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Sử dụng phần mềm hộp thư điện tử trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả, hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 – Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của VC-NLĐ trong quá trình khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động khuyến nông thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hội thảo, tham quan,
2. Đối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác
Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, đào tạo nghề, đăng tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử Khuyến nông, Bản tin khuyến nông và thị trường, Tập san Khuyến nông:
– Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hoạt động của ngành.
– Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác về chính sách nông nghiệp,…

Trần Thị Trang - TTKN

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 5066

Tổng lượt truy cập: 3.424.802