Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện kế hoạch số: 255/KH-SNN ngày 24/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024 của đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Tuyên truyền nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của viên chức.

2. Yêu cầu

- Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của viên chức về phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền về cải cách hành chính phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Việc tuyên truyền về CCHC phải gắn với việc góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và thực hiện các cam kết cải thiện chi phí không chính thức.

- Giám đốc Trung tâm trực tiếp chỉ đạo việc tuyên truyền đầy đủ nội dung CCHC tại đơn vị; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh, của Sở về CCHC: Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch  vụ  bưu  chính  công  ích;  Quyết  định  số  3647/QĐ-UBND  ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải

cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2989/KH-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 224/KH-SNNngày 22/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNTvề Cải cách hành chính năm 2024của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung chính: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI của tỉnh.

- Tuyên truyền mô hình, gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến đang thực hiện tại đơn vị, các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của viên chức, người lao động.

2. Hình thức

- Tuyên truyền qua các cuộc họp của đơn vị; lồng ghép nội dung CCHC trong các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị.

- Tham gia Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính do Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị tổ chức.

- Thời gian thực hiện tuyên truyền: Thường xuyên trong năm (có phụ lục kèm theo).

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 5205

Tổng lượt truy cập: 3.424.941