Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2 năm 2023
(Ban hành kèm theo quyết định số: 311/QĐ-SNN, ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

I.  Chi cục Thủy sản: Vị trí quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (kiêm nhiệm đăng kiểm tàu cá)
1. Luật Thủy sản ngày 21/11/2017: Chương I, Mục 4 Chương IV; Chương V; 
2. Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản: Mục 1, Chương I, Chương IV; Chương V; 
3. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng kiểm tàu cá, tàu công vụ thủy sản, xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; 
4. Thông tư số 30/2022/TT-BNNPNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: Khoản 8 Điều 2; 
5. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
 II. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa: Vị trí Bảo vệ rừng chuyên trách.
1. Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I, III, IV, V, VI).
2. Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương II, III, IV, V).
3. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Chương III);
4. Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững;
5. Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phân định ranh giới rừng.
III. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải
1. Phụ trách công tác QLBVR/trực tiếp phụ trách kỹ thuật.
-  Luật Lâm nghiệp năm 2017 (Chương I, III, V, VI, VIII).
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Chương II, III, V, VII).
- Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững;
- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh.
-  Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh.
2. Phụ trách công tác QLBVR/trực tiếp phụ trách phòng chống cháy rừng.
- Luật lâm nghiệp năm 2017 gồm (Chương I, III, IV, VI, VIII):
- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, gồm (Chương II, III, IV, V).:
- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững.
- Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.
    IV. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị
1. Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng
- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 
- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định ghi, nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản; 
    - Thông tư số 27/VBHN-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Thông tư 21 và Thông tư 01.
2. Nhân viên vận hành Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; phụ trách kỹ thuật điện, nước Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng
- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; 
- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 
- Luật viên chức số 58/2010/QH12; 
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ- CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

Ghi chú: Các danh mục tài liệu không bao gồm phụ lục.
 

Tải danh mục và nội dung tài liệu tại đây

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 745

Tổng lượt truy cập: 3.363.589