Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT

                                                                                                                                                                                                                                                   THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển

viên chức đợt 2 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 1713/TB-SNN ngày 13/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2021; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau:

1.  Thời gian tổ chức tuyển dụng: Vào ngày 29/10/2021

(có lịch chi tiết gửi kèm)

2. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Địa chỉ: số 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị)

3. Hình thức, nội dung

- Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Nội dung: Thí sinh bắt thăm câu hỏi và chuẩn bị nội dung để trả lời trong thời gian 15-20 phút. Mỗi đề gồm có 02 câu liên quan đến hệ thống văn bản luật pháp chuyên ngành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển đúng thời gian.

Lưu ý: Thí sinh đến dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để kiểm tra trước lúc gọi vào phòng sát hạch, phỏng vấn.

-  Chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh COVID -19, thực hiện đo thân nhiệt và quyét mã QRCODE để khai báo y tế tại cổng cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT./.

 

 

Nơi nhận:                                           

- Như thành phần;                                              

- Lưu: VT, TCHC.

 

T/M. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

GIÁM ĐỐC SỞ

Hồ Xuân Hòe

 

LỊCH SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số          /SNN-TCHC ngày      /10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

 

 

TT

Dự kiến

Thời gian sát hạch

Tên đơn vị

Số lượng thí

sinh đủ điều kiện tham gia

1

7h30 ngày 29/10/2021

   Chi cục Thủy sản

11

2

    Trung tâm Khuyến nông

13

3

13h30 ngày 29/10/2021

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

09

4

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải

06

4

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn

03

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1314

Tổng lượt truy cập: 705.262