Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-HĐTDVC        

           Quảng Trị, ngày      tháng 11 năm 2021

                                                                                    THÔNG BÁO

Kết quả sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

trực thuộc Sở đợt 2 năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ kết quả sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2021 của các Ban sát hạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Danh sách tổng hợp kết quả sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2021.

Danh sách tng hợp kết quả xét tuyn viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2021 được niêm yết tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, số 270 Hùng VươngTP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị và được đăng tải trên trang thông tin điện t của Sở (http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn).

( danh sách tng hợp kết qu phng vấn xét tuyn viên chức

 sự nghiệp đợt 2 năm 2021 đính kèm).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để thí sinh dự tuyển được biết./.

 

Nơi nhận                                  

- Đăng trên Trang web Sở;

- Lưu: VT, HĐTDVC.

T/M. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

GIÁM ĐỐC SỞ

Hồ Xuân Hòe

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1354

Tổng lượt truy cập: 682.346