Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong 2 ngày 10 - 11/10/2022, Chi cục Thủy sản tổ chức 2 lớp tập huấn quy trình kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng cá cho các thành viên Văn phòng Kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và Văn phòng Kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng

Nhằm triển khai các biện pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong 2 ngày 10 - 11/10/2022, Chi cục Thủy sản tổ chức 2 lớp tập huấn quy trình kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại cảng cá.