Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Một số nội dung chính trong Quy chế phối hợp

Một số nội dung chính trong “Quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Công an huyện đảo Cồn Cỏ”

 

Ngày 09/6/2022, tại Hội trường Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (sau đây gọi tắt là Quy chế phối hợp) giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; Chi cục Thủy sản; Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Công an huyện đảo Cồn Cỏ.

Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, nội dung và các quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn CỏChi cục Thủy sản Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Công an huyện đảo Cồn Cỏ nhằm quản lý hoạt động nghề cá; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại, khai thác bất hợp pháp nguồn lợi thủy sản; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tài nguyên môi trường biển; quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Nội dung chính của Quy chế phối hợp gồm 3 Chương, 10 Điều, cụ thể: Chương 1. Quy định chung gồm 3 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, Điều 2. Đối tượng áp dụng, Điều 3. Nguyên tắc phối hợp; Chương 2. Nội dung phối hợp gồm 4 Điều: Điều 4. Trao đổi, thông báo tình hình, Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, đảo, Điều 6. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, Điều 7. Xử lý các vụ việc xảy ra, Điều 8. Hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ; Chương 3. Tổ chức thực hiện gồm 2 Điều: Điều 9. Các bên tham gia trong Quy chế phối hợpNội dung chính của Quy chế phối hợp  Điều 10. Trách nhiệm của các Bên tham gia Quy chế phối hợp như sau:

A. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ:

1. Chủ trì, chủ động lập kế hoạch tuần tra, kiểm soát hàng tháng và gửi thông báo cho các Bên vào đầu mỗi tháng để cùng phối hợp thực hiện theo đúng tinh thần của Quy chế phối hợp này.

Đối với các trường hợp tuần tra, kiểm soát đột xuất cần phối hợp giải quyết khẩn cấp thì lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thông báo bằng điện thoại cho một trong các Bên còn lại (không nhất thiết phải thông báo cho tất cả các bên) khi thi hành nhiệm vụ.

2. Viên chức của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ khi đang thi hành công vụ trong khu bảo tồn biển được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, chuyển người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ chịu trách nhiệm về tàu tuần tra, thuyền viên điều động tàu, lãnh đạo, viên chức cùng tham gia với Công an huyện đảo Cồn Cỏ và Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (khi Đồn Biên phòng không sử dụng phương tiện Cano); chịu trách nhiệm trang bị dụng cụ, thiết bị an toàn cho người và phương tiện khi tham gia tuần tra trên Tàu bảo vệ nguồn lợi thủy sản số hiệu KN-643-QT của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

            B. Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị:

1. Khi Chi cục Thủy sản đi tuần tra vùng biển đảo Cồn Cỏ bằng tàu Kiểm ngư thì điều động tàu Kiểm ngư tuần tra chung cùng với Ca nô của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Tàu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo kế hoạch tuần tra hàng tháng của Chi cục Thủy sản, với tần suất 1 chuyến (2-3ngày/chuyến)/tháng đối với Quý I, Quý IV và 2 chuyến (2-3 ngày/chuyến)/tháng đối với Quý II, Quý III hàng năm.

             2. Chi cục Thủy sản cử cán bộ kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các phân khu thuộc phạm vi Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thủy sản, bảo vệ môi trường; đảm bảo nghiêm khắc, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

C. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ:

1. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cử 03 – 04 (ba đến bốn) cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị của mình để tham gia tuần tra, kiểm soát trên tàu bảo vệ nguồn lợi thủy sản số hiệu KN-643-QT cùng với lực lượng Công an huyện đảo Cồn Cỏ và Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ hoặc đi trên Cano của Đồn Biên phòng (khi có công việc đột xuất và cần tăng cường thêm phương tiện) theo kế hoạch tuần tra hàng tháng.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cử cán bộ tham gia tuần tra, kiểm soát đột xuất để giải quyết vấn đề khẩn cấp khi có thông báo bằng điện thoại của lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

2. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cử cán bộ kịp thời tham gia xử lý các trường hợp là người ngoài huyện đảo Cồn Cỏ vi phạm Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thủy sản, bảo vệ môi trường; đảm bảo nghiêm khắc, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

DCông an huyện đảo Cồn Cỏ:

1. Công an huyện đảo Cồn Cỏ cử 02 – 03 (hai đến ba) cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị của mình để tham gia tuần tra, kiểm soát trên Tàu bảo vệ nguồn lợi thủy sản số hiệu KN-643-QT của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo kế hoạch tuần tra hàng tháng.

 Ngoài ra, Công an huyện đảo Cồn Cỏ cử cán bộ, chiến sỹ tham gia tuần tra, kiểm soát đột xuất để giải quyết vấn đề khẩn cấp khi có thông báo bằng điện thoại của lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

2. Công an huyện đảo Cồn Cỏ cử cán bộ, chiến sỹ kịp thời tham gia xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thủy sản, bảo vệ tài nguyên môi trường; đảm bảo nghiêm khắc, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

E. Điều khoản chung:

1. Các Bên phải đảm bảo đúng số lượng người; đảm bảo an toàn; trang bị vũ khí, công cụ, dụng cụ hỗ trợ cho cán bộ của mình khi thi hành nhiệm vụ theo Quy chế này và đúng quy định của pháp luật.

2. Hoạt động phối hợp giữa các bên liên quan nhằm mục đích bảo vệ và phát triển tài nguyên biển, đảo. Mọi yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng phải được các bên có liên quan trong Quy chế này tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, không tạo ách tắc trong việc thực hiện nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau; Giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo quy định của Nhà nước.

3. Trên cơ sở tình hình cụ thể từng địa bàn, sự phối hợp giữa các bên phải có nội dung, yêu cầu, kế hoạch cụ thể, giữ đúng nguyên tắc, quy định trong việc sử dụng lực lượng, phương tiện, vũ khí…; Trong hoạt động phối hợp thì việc điều tra, xử lý vi phạm phải được bàn bạc thống nhất giữa các bên và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phương châm “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

4. Vị trí vùng biển phối hợp: Vùng biển phối hợp tuần tra, kiểm soát là vùng biển thuộc phạm vi Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ có diện tích 4.532 ha, bao gồm các phân khu chức năng sau: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 534 ha; Phân khu phục hồi sinh thái 1.392 ha; Phân khu dịch vụ - hành chính 2.376 ha và vùng đệm bên trong Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 230 ha (là diện tích nổi của đảo); vùng đệm bên ngoài Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ có độ rộng 300-500m tính từ ranh giới phía ngoài phân khu dịch vụ hành chính trở ra.

       5. Định kỳ vào ngày 27 của tháng cuối mỗi Quý, các Bên tổ chức họp giao ban để sơ kết. Ngày 27 tháng 12 hàng năm, các Bên tổ chức Hội nghị Tổng kết, để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Phân công luân phiên chủ trì họp giao ban do các bên bàn bạc thống nhất, có sự tham dự chứng kiến của lãnh đạo đơn vị cấp trên.

        6. Các Bên thống nhất nội dung Quy chế này và ký kết tổ chức thực hiện theo đúng những nội dung đã được nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, các bên cùng nhau bàn bạc thống nhất và bổ sung vào Quy chế.

                                                     Nguyễn Văn Hòa

                                                                                               Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1132

Tổng lượt truy cập: 347.949