Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị  về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII; Từ ngày 22-29/02/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các phiên làm việc với các địa phương (Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh) và các Doanh nghiệp có liên quan để bàn các giải pháp nhân rộng sản xuất lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên trong thời gian tới, đảm bảo chỉ tiêu về sản xuất lúa hữu cơ theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra (đến năm 2025 có trên 1.000 ha lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên).

Thành phần đoàn làm việc: Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT: Do Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Sở làm trưởng Đoàn cùng Đại diện Phòng Kế hoạch -Tài chính Sở, đại diện Lãnh đạo và phòng chuyên môn Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy Lợi, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh; Các huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp PTNT và các phòng liên quan của các huyện; Lãnh đạo UBND các xã, các HTX đã liên kết sản xuất và quy hoạch sản xuất lúa hữu cơ của huyện; Các Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty Nông sản hữu cơ Quảng Trị, Công ty Sông Gianh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm.