Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh Quảng trị tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các địa phương trên cả nước. Đại diện tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh Quảng trị tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các địa phương trên cả nước. Đại diện tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, chương trình NTM đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, có 8/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hoàn thành vượt kế hoạch so với mục tiêu ban đầu. Cả nước có 37/63 tỉnh hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu NTM giai đoạn 5 năm mà Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, cả nước có 5.177 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ 52,8%. Bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; 9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tỉnh là Nam Định và Đồng Nai đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, sát thực tiễn và đảm bảo chất lượng ngày càng được phát triển và nhân rộng đã đánh dấu một bước chuyển về chất trong thực hiện chương trình NTM giai đoạn này.

Chủ trì Hội nghị

 

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. Hiện vẫn còn 45 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố “trắng” xã NTM. Chất lượng đạt chuẩn NTM và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn một số địa phương còn hạn chế; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp. Chất lượng các công trình, cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn của một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Một số huyện, xã sau khi được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tiêu chí mà tập trung quá nhiều vào xây dựng NTM kiểu mẫu…

 

Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề chính về: vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí cứng đạt chuẩn NTM như hạ tầng giao thông, môi trường, hạ tầng sản xuất… trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp ở các xã khó khăn; những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM ở các thôn, bản khó khăn như thực hiện các dự án sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn qua các sản phẩm ngành nghề nông thôn; phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền cấp xã vào thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xử lý môi trường, cảnh quan không gian sống ở nông thôn.

 

Việc rà soát lại các chỉ tiêu, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện xây dựng NTM nhất ở những huyện đến nay vẫn còn “trắng” xã NTM, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, từ đó đề xuất các giải pháp phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí trong giai đoạn 2021- 2025; các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn hướng tới xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững.

Đại biểu tham dự Hội Nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG NTM Trung ương Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sở dĩ Trung ương chọn tỉnh Quảng Trị làm địa điểm tổ chức hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020 là vì, Quảng Trị tuy là tỉnh khó khăn nhưng đã đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020 là 50% xã đạt chuẩn NTM và có một huyện đạt chuẩn NTM, trong khi một số địa phương có điều kiện thuận lợi hơn chưa đạt được mục tiêu này.

 

Hội nghị lần này đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những việc làm được và chưa làm được trong quá trình xây dựng NTM, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố bổ sung định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm đại hội đảng bộ các cấp đang diễn ra. Vì vậy, quá trình xây dựng văn kiện đại hội các cấp, các địa phương cần định hướng rõ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025 vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.