Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 , Quảng Trị có 10 xã, 93 thôn thuộc phạm vi Đề án, gồm xã A Dơi, Ba Tầng, Thanh, Hướng Lập và Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), A Vao, A Bung, Tà Long, Ba Nang và A Ngo (huyện Đakrông). Mục tiêu của tỉnh đề ra là phấn đấu đến năm 2020, có từ 40% - 50% số thôn, bản thuộc phạm vi Đề án được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 37 - 47 thôn, bản.

Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 , Quảng Trị có 10 xã, 93 thôn thuộc phạm vi Đề án, gồm xã A Dơi, Ba Tầng, Thanh, Hướng Lập và Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), A Vao, A Bung, Tà Long, Ba Nang và A Ngo (huyện Đakrông). Mục tiêu của tỉnh đề ra là phấn đấu đến năm 2020, có từ 40% - 50% số thôn, bản thuộc phạm vi Đề án được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 37 - 47 thôn, bản.

Một tuyến đường còn lầy lội ở xã AVao

     Tuy  nhiên, hiện nay hiện trạng của các thôn, bản đạt được còn thấp, đối với huyện Hướng Hóa có 24 thôn đạt từ 6 - 9 tiêu chí, 13 thôn đạt từ 10-14 tiêu chí, bình quân đạt 9,1 tiêu chí/thôn. Đối với huyện Đakrông có 3 thôn đạt từ 10-14 tiêu chí, 29 thôn đạt từ 5-9 tiêu chí, 1 thôn dưới 5 tiêu chí, tiêu chí đạt bình quân đạt 7,2 tiêu chí/thôn. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn hầu hết là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng chưa đạt chuẩn như tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và các tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí tổ chức sản xuất...Mặt khác quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương gặp khó khăn do năng lực của bộ phận cán bộ cơ sở, nhất là ở xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, còn hạn chế.

     Trong  năm 2019 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên tập trung hỗ trợ cho 10 xã thuộc Đề án, với số tiền 21.449 triệu đồng. Nguồn vốn này được tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2020, sẽ tiếp tục hỗ trợ 23.250 triệu đồng cho các địa phương. Tuy nhiên, do khối lượng đầu tư đạt chuẩn ở các địa phương miền núi rất lớn nên mặc dù đã được đầu tư khối lượng, tiêu chí đạt chuẩn vẫn còn thấp.

    Với hiện trạng như hiện nay, việc đạt mục tiêu đề ra trong năm 2020 thực sự rất khó khăn. Trong thời gian tới cần phải tổ chức rà soát kỹ hiện trạng các thôn, bản, xem xét lại về sự phù hợp của Bộ tiêu chí và mục tiêu đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân, vận động người dân thực hiện các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của địa phương. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.....

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 84

Tổng lượt truy cập: 823.676