Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu - tổng hợp. Với phương châm “Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Trong đó tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên viên giúp việc đảm bảo giỏi về chuyên nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có lối sống trung thực, thẳng thắn dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu – tổng hợp, trong thời gian tới, Văn phòng Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, cần tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; các văn bản dưới luật, không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng và hàng tuần) riêng của từng cá nhân đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh và các phòng ban chuyên môn trong công tác tham mưu tổng hợp nhằm giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.

Ba là, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Nhất là trong công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Bốn là, Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo về tiêu chuẩn và số lượng theo quy định theo hướng hiện đại hóa và chuyên môn hóa. Rà soát tính toán việc luân chuyển cán bộ chuyên viên tham mưu các mảng phụ trách của Văn phòng đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa nền hành chính nói chung và công sở nói riêng đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội./.

                    Trần Cao Huy - Phòng Tổng hợp - Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1741

Tổng lượt truy cập: 678.879