Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Văn bản dự thảo

STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/QĐ-UBND 05/07/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Dự thảo Tờ trình, Quyết định và báo cáo thuyết minh quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 Tại đây
2 03 09/04/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự thảo các báo cáo Tại đây
3 27 05/10/2021 HĐND Tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Tại đây
4 26 06/10/2021 HĐND Tỉnh Dự thảo Nghị quyết và Đề án QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN, TUYỂN CHỌN, QUẢN LÝ VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHUYẾN NÔNG VÀ NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2022 - 2026 Tại đây
5 25 06/10/2021 UBND tỉnh Dự thảo chức năng, nhiệm vụ Sở NN và PTNT Tại đây
6 23 02/10/2021 UBND TỈNH Dự thảo Đề án, Nghị quyết và Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành chính sách “Hỗ trợ phát triển cây trồng con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026” Tại đây
7 21 29/09/2021 UBND TỈNH Dụ thảo ĐỀ ÁN Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Tại đây
8 20 15/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự thảo ĐỀ ÁN Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tại đây
9 18 15/09/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT ĐỀ ÁN Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tại đây
10 00 08/09/2021 HĐND Tỉnh Dự thảo ĐỀ ÁN Phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 định hướng đến năm 2030 Tại đây
11 1 01/09/2021 UBND TỈNH DỰ THẢO ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Tại đây
12 42 06/08/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự thảo Nghị quyết và Đề án tổ chức nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn tỉnh quảng trị giai đoạn 2022-2026 Tại đây
13 11 09/07/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Trị Tại đây
14 17 11/03/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tại đây

 

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 695

Tổng lượt truy cập: 3.363.539