Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2021

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2021

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2021

File đính kèm tại đây

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

(Ban hành kèm theo quyết định số: 110/QĐ-SNN, ngày 23/4/2021

của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

 

I.    Ban quản lý Cảng cá

1. Vị trí viên chức phụ trách công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, hành chính, kỹ thuật, tổng hợp.

  Luật viên chức số 58/2010/QH12.

        -  Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sữa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức.

-       Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Chương III, VI).

-       Quyết định số 380/QĐ-SNN ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị.

-       Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Vị trí viên chức kế toán (kiêm thống kê)

 Luật kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 (từ Điều 4 đến Điều 8; từ Điều 16-21; các Điều: 26, 27, 32, 34, 36).

 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (các Điều: 5, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34).

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 (các Điều: 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 41).

 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách Nhà nước (gồm Chương I, II, III);

 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán (gồm Điều 5 đến Điều 17);

 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT (gồm Điều 3, 4).

-       Quyết định số 380/QĐ-SNN ngày 10/7/2019 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị.

II. Ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn cỏ (Viên chức phụ trách công tác truyền thông).

- Chương I, II Luật Thủy sản năm 2017.

Chương I, II Luật Đa dạng sinh học năm 2018.

- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không tính phụ lục của Nghị định).

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (gồm Chương I, II, III).

- Thông tư số 19/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (không tính phụ lục của Nghị định).

- Thông tư số 22/2018/TT- BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản (gồm Chương I, II, III).

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị.

        III. Trung tâm Giống Thủy sản

1. Vị trí viên chức phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, quản trị, tổng hợp.

-   Luật viên chức số 58/2010/QH12.

        -  Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sữa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức.

-       Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Chương III, VI).

-       Căn cứ Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

        - Quyết định số 141/QĐ-SNN ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị.

2. Vị trí viên chức tài chính - kế toán

-  Luật kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 (Từ Điều 4 đến Điều 8; từ Điều 16-21; các Điều: 26, 27, 32, 34, 36);

-  Luật Ngân sách Nhà nước  số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (gồm các Điều: 5, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34);

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017(gồm các Điều: 6, 7, 8, 9, 10, 20, 34, 41).

-  Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách Nhà nước (gồm Chương I, II, III);

-  Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán (gồm Điều 5 đến Điều 17);

-  Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.

- Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT (Điều 3, 4).

- Quyết định số 141/QĐ-SNN ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị.

3. Vị trí viên chức Kỹ thuật; Kế hoạch - kinh doanh

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 (các Điều: 7, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 46).

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (gồm các Điều 20, 21, 22, 24, 25, 26;  Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36; Điều 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41);

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh (gồm Điều 2, 3, 4, 5).

- Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT (gồm Điều 3, 4);

- Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn về quản lý giống thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS (Chương I, II).

- Quyết định số 141/QĐ-SNN ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1763

Tổng lượt truy cập: 823.537