Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG THAY THẾ TẠI RỪNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC SÔNG BẾN HẢI

Trong những năm qua, với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội (KT - XH), tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách ưu đãi, kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong số đó, có nhiều dự án đầu tư trên diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì sự ổn định diện tích rừng, đảm bảo phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ngày 08/8/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn số 3754/UBND-KT về việc đồng ý để Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải thực hiện trồng rừng phòng hộ thay thế kế hoạch năm 2022 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1560/SNN-KHTC ngày 15/7/2022.

Ngay sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế lập, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán để thực hiện công trình lâm sinh trên.