Đề án - QH,KH - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Quyết định ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh

Quyết định quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Đảo Cồn cỏ tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về chủ trương chuyển đổi mục đích sự dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND về quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh

NGHỊ QUYẾT Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án 2019

Dự thảo ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Dự thảo ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM VÀ LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 615

Tổng lượt truy cập: 347.429