Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại:0233.3852.573

Số fax:0233.3855.013

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thanh
Điện thoại:0913.485.395
Email: hoangthanh@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng

2 Nguyễn Xuân Nhất
Điện thoại:0915.062.138
Email: nguyenxuannhat@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng

3      
4 Đỗ Thị Tuyết Minh
Điện thoại:
0233.3550367
Email: dothituyetminh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

5 Hồ Thị Thúy
Điện thoại:
0233.3550367
Email: hothithuy2@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 207

Tổng lượt truy cập: 677.341