Tuyển dụng - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 2023 GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023, cụ thể:

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 2182/TB-SNN ngày 26/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển...

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

Thông báo danh sách đủ điều kiện tham gia xét tuyển cán bộ chuyên trách vào làm việc tại Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị

VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT“QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM (VFBC)”

Quyết định Ban hành danh mục, tài liệu tuyển dụng cán bộ chuyên trách vào làm việc tại Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị

Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ chuyên trách Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC)”

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Quy định chi...

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông – lâm Quảng Trị đợt 1 năm 2021

Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông – lâm Quảng Trị thông báo về việc tiếp nhận vào làm viên chức đợt 1 năm 2021 tại đơn vị như sau:

1 2 3 »

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 44

Tổng lượt truy cập: 823.637