Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 về Bộ chỉ số Theo dõi-Đánh giá nước sạch nông thôn và Tài liệu hướng dẫn triển khai. Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn (6 chỉ số) và tài liệu hướng dẫn:                               

Chỉ số 01: Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (%).

Chỉ số 02: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%), bao gồm:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình.

Chỉ số 03: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%);

Chỉ số 04: Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (%), bao gồm:

- Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung.

- Tỷ lệ hộ nghèo được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước hộ gia đình.

Chỉ số 05: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (lít/người/ngày đêm).

Chỉ số 06: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý khai thác hoạt động bền vững (%).

File hướng dẫn tải tại đây:

/documents/39955/0/Q%C4%90+Bo+phe+duyet+%C4%90Chinh+BCS+%28ban+trinh%29+%284%29.pdf/05ebdaac-482f-e508-9838-1cab662ec2d5?t=1719561090095

/documents/39955/0/Huong+dan+thuc+hien+bo+chi+so+theo+doi-danh+gia+-+Ban+trinh+%281%29.doc/16e910f1-3cc0-c178-098e-74768b3918e0?t=1719561610363

Đang truy cập: 19

Hôm nay: 4923

Tổng lượt truy cập: 3.424.661