Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 04/4/2024, đồng chí Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Chi cục Thủy lợi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024!

Triển khai Chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 04/4/2024 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có phiên làm việc với Chi cục Thủy lợi kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự phiên làm việc cùng Gám đốc Sở có đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản lĩnh vực các phòng thuộc Sở, Thanh tra Sở và đại diện lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Về phía Chi cục Thủy lợi gồm tập thể lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

                                        

Tại phiên làm việc, đại diện lãnh đạo Chi cục đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, 03 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, bên cạnh đó báo cáo một số khó khăn, vướng mấc, tồn tại và kiến nghị, đề xuất đối với một số nội dung trước mắt và lâu dài trong công tác chuyên môn, tổ chức, CCHC,...; các thành viên dự phiên làm việc đã trao đổi, thảo luận, chia sẽ các nội dung liên quan đến lĩnh vực cũng như đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai trong thời gian đến.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Chi cục Thủy lợi và nội dung thảo luận, trao đổi của các thành viên dự phiên làm việc, đồng chí Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá, ghi nhận những quyết tâm, nỗ lực trong năm 2023 và 3 tháng đấu năm 2024 của tập thể lãnh đạo, các phòng, CCVC, NLĐ thuộc Chi cục Thủy lợi trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những nội dung thuộc kế hoạch năm và những nhiệm vụ phục vụ cho giai đoạn, có tính định hướng lâu dài. Những kết quả đạt được đã góp phần chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua.

Khắc phục những khó khăn, tồn tại, trong đó có những yếu tố khách quan, chủ quan, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, đảm bảo mục tiêu hoàn thành tốt trở lên các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, bên cạnh đó hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lĩnh vực Thủy lợi (28/8/2025), đồng chí Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu và giao Chi cục Thủy lợi tiếp tục rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu, đề xuất Sở kịp thời triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ thuộc kế hoạch 2024. Đối với các nhiệm vụ thuộc kế hoạch 2021-2025 (các chương trình, đề án, kế hoạch, kết luận, nghị quyết,....)  cần rà soát, báo cáo,  tăng cường tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đối với các nội dung có tính định hướng lâu dài thuộc lĩnh vực cần xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể và tham mưu Sở xem xét, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện, trong đó các nội dung cần thực hiện trước mắt và giai đoạn. Đề nghị, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi để tham mưu, triển khai các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai./.

Phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Thủy lợi!

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1376

Tổng lượt truy cập: 3.351.424