Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong 03 ngày 27, 28 và 29 tháng 02 băm 2024, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTTN làm trưởng đoàn, cùng các đơn vị: Đại diện Sở Tài Chính, Chi cục Thủy lợi, Chi  cục Trồng trọt và BVTV, tiến hành kiểm tra các danh mục công trình đề xuất hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Cam lộ, Triệu Phong, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị.

Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để phục vụ phát triển lúa hữu cơ, lúa theo tiêu chuẩn VietGap theo mục tiêu của đề ra (đến năm 2025 phấn đấu đạt 1.000h lúa hữu cơ). Trên cơ sở Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa.

Năm 2023 xây dựng kế hoạch, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết. Năm 2024, có 05 địa phương đăng ký với 19 danh mục kiên cố hóa kênh mương, 03 danh mục tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn và 02 danh mục san phẳng đồng ruộng. Tại các địa phương đăng ký thực hiện năm 2024, danh mục đăng ký đảm bảo theo quy định, phần vốn đối ứng đã được các địa phương cam kết thực hiện theo nội dung của Nghị quyết.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1576

Tổng lượt truy cập: 3.351.624