Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Kiểm lâm. Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính Chi cục Kiểm lâm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm chính trị được giao; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra; cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật; thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện chế độ công vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công cho đến xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử…đã được Lãnh đạo Chi cục,  các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc quan tâm chú trọng thực hiện.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, hàng năm Chi cục đã xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở các đơn vị trực thuộc. Một số kết quả nổi bật trong thời gian qua:

1. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã có nhiều chuyển biến, ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, hoàn thiện của hệ thống văn bản QPPL. Việc ban hành văn bản QPPL được thực hiện đúng qui trình, thủ tục theo qui định. Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 văn bản QPPL, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung của văn bản phù hợp với quy định. Năm 2022, theo phân công Chi cục tiếp tục tham mưu ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2. Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để đẩy mạnh cải cách hành chính. Vì vậy, trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của UBND Tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính. Qua đó, các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã thực hiện rà soát, tham mưu trình Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh ban hành 16 TTHC liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp cấp tỉnh (trong đó thực hiện 08 TTHC mức độ 4 và 02 TTHC mức độ 3 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh) và 03 TTHC cấp huyện trong lĩnh vực lâm nghiệp để tổ chức thực hiện; chỉ đạo thường xuyên kiểm soát TTHC, niêm yết TTHC, rà soát đơn giản hóa, phân cấp TTHC...Chi cục cũng tích cực chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc cập nhật, xử lý hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Kết quả từ năm 2021 đến quý I năm 2022, Chi cục đã thực hiện tiếp nhận và xử lý đúng hạn 56 hồ sơ, không có hồ sơ tồn động, quá hạn.

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, phân cấp quản lý Nhà nước cũng được Chi cục Kiểm lâm thực hiện đúng quy định. Chi cục đã đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan hành chính Nhà nước nhằm giúp các đơn vị chủ động hơn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, sử dụng nguồn kinh phí ưu tiên theo thứ tự nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng đã triển khai nhiều biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo được tính công khai minh bạch thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên.

4. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; đội ngũ CBCC có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở. Công nghệ thông tin ngày càng được áp dụng rộng rãi vào công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ của Chi cục, thông qua các phần mềm như:  Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; phần mềm theo dõi diễn biến rừng…Chi cục tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng Zalo trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ; việc ban hành văn bản điện tử, sử dụng chử ký số, sử dụng thư điện tử công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được triển khai thống nhất ở Chi cục đến các đơn vị trực thuộc. Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận, xử lý hơn 6.500 văn bản, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Tiếp tục duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong quản lý hành chính để đánh giá, kiểm soát thường xuyên hoạt động của cơ quan hành chính trong việc giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức. Chi cục đã hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL của Chi cục theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và ban hành 29 quy trình ISO để tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 2989/KH-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm. Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Kiểm Lâm; phân công trách nhiệm thực hiện đối với các Phòng CMNV, đơn vị trực thuộc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với nhau trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2022. Tăng cường kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ công vụ của công chức; tăng cường tuyên truyền CCHC, chú trọng tuyên truyền cải cách TTHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ được cập nhật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm trong giai đoạn mới./.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 551

Tổng lượt truy cập: 3.363.394