Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Chiều 25/6/2021, Chi bộ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đã tổ chức chương trình diễn đàn sinh hoạt chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chiều 25/6/2021, Chi bộ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh đã tổ chức chương trình diễn đàn sinh hoạt chi bộ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nội dung chính của diễn đàn tập trung vào 6 nội dung chính: tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; Rà soát quy hoạch ba loại rừng, giao rừng gắn với giao đất; đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến rừng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng; Công tác phát triển rừng, nâng cao giá trị của rừng; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.