Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Ngày 01 tháng 7 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành Chương trình hành động số 105-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư.

Chương trình hành động với mục tiêu tổng quát: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản; sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đội ngũ các bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, đặc biệt là ở các địa phương, vùng ven biển, đảo đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đảm bảo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia, mục tiêu, định hướng của tỉnh về phát triển bền vững kinh tế biển và hội nhập quốc tế, phát triển bền vững ngành thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Đảm bảo duy trì, kiểm soát không để tàu cá tỉnh Quảng Trị hoạt động khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài; đảm bảo 100% tàu cá được theo dõi, giám sát hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối VMS; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên ra vào cảng cá (kể cả cảng cá, bến cá tư nhân), xuất nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, đánh dấu tàu cá), có lắp đặt thiết bị VMS, đặc biệt là thiết bị VMS trên tàu phải đảm bảo hoạt động bình thường theo quy định khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản từ lúc rời cảng, xuất bến qua các đồn/trạm biên phòng đến khi nhập bến, cập cảng; 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá…) phải được giám sát và truy xuất nguồn gốc; 100% tàu cá được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu, cấp phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy định khi hoạt động trên biển; 100% tàu cá được điều tra, xác minh, xử lý vi phạm khai thác IUU khi được phát hiện. 
Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: (i) Tăng cường sự lãnh đạo của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và UBND các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ để nâng cao nhận thức, thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; (ii) Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia; quy hoạch tỉnh về phát triển bền vững kinh tế biển; (iii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản; (iv) Tăng cường sự chủ động, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
Bên cạnh đó, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  củng đã phân công nhiệm vụ của Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW và Chương trình hành động này đến cán bộ, đảng viên và tuyền truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là các doanh nghiệp, ngư dân vùng ven biển trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lãnh chỉ đạo cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. 
                                                                                         Lê Đức Thắng, Chi cục Thủy sản

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 4747

Tổng lượt truy cập: 3.424.484