Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 về việc công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước sạch  nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Theo đó, tính đến cuối năm 2023, các chỉ số về nước hợp vệ sinh, nước sạch đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế (QCVN 01-1: 2018/BYT) như sau:

1. Chỉ số 1 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 96,71 %( tương đương 117.530/121.523 hộ).

2. Chỉ số 2 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch toàn Tỉnh đáp ứng Quy chuẩn: 64,96% (tương đương với 78.944/121.523 hộ).

3. Chỉ số 3 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 74,87% (tương đương với 10.036/13.405 hộ).

4. Chỉ số 4 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn: 17,42% (tương đương với 2.335/13.405 hộ).

5. Chỉ số 5 - Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững theo các cấp độ:

- Bền vững 25,0 % (tương đương với 39/156 công trình);

- Tương đối bền vững: 41,67% (tương đương với 65/156 công trình);

- Kém bền vững: 19,23 % (tương đương với 30/156 công trình);

- Không hoạt động: 14,10% (tương đương với 22/156 công trình) .

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước nông thôn tỉnh Quảng trị năm 2023 lên website của Sở để các tổ chức, cá nhân liên quan tra cứu, sử dụng khi cần thiết.

(Chi tiết kèm theo Quyết định số số 570/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Trị )

Nguyễn Thị Hà

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 563

Tổng lượt truy cập: 3.363.406